حوزه عمران

۰۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۰
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی سایت میدان فلسطین
سالن ورزشی شماره ۱ شهرک دانشگاهی واحد ساوه
دانشکده علوم انسانی شهرک دانشگاهی
مهمانسرای اساتید شهرک دانشگاهی واحد ساوه
خوابگاه فرهیختگان شهرک دانشگاهی واحد ساوه
محوطه و فضای سبز سایت میدان فلسطین واحد ساوه
مزرعه آموزشی سایت شهرک دانشگاهی واحد ساوه
مجتمع و آموزشکده سما واحد ساوه
مسجد فاطمه زهرا (س) سایت میدان فاسطین واحد ساوه