رییس اداره طراحی و اجرا

رییس اداره طراحی و اجرا

تقی سلیمی هیزجی

کارشناس ارشد عمران - زلزله